Lid worden ?

Leuk dat je besluit om bij Derba te gaan basketballen.
Om te zorgen dat alles geregeld kan worden zijn er wat zaken nodig.
Download het Inschrijfformulier.

Dit bestaat uit 

* een aanmeldingsformulier nieuwe leden
* een doorlopende (SEPA) machtiging
* de lidmaatschapsvoorwaarden

Je kunt het aanmeldingsformulier en de doorlopende machtiging, beide ondertekend en samen met een recente pasfoto* digitaal
verzenden naar :ledenadministratie@derba.nl

Wil je lid worden en kom je van een andere basketbalvereniging? Dan heb je ook een Schuldvrijverklaring nodig.

Heb je vragen? Neem contact op met ledenadministratie@derba.nl.

Je bent jaarlijks contributie, bondsgeld en een tenuebijdrage verschuldigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap tot de opzegging van het lidmaatschap.
De contributie en de tenuebijdrage wordt jaarlijks (opnieuw) vastgesteld tijdens de ledenvergadering van Derba. Het bondsgeld wordt vastgesteld door de NBB en de hoogte daarvan is afhankelijk van jouw leeftijd.
De verschuldigde bedragen worden door Derba in drie termijnen geïncasseerd en van jouw rekening afgeschreven: in oktober (1e termijn), in januari (2e termijn) en in april (3e termijn).

Geef je geen doorlopende machtiging aan Derba? Of trek je deze in? Dan ben je verplicht de verschuldigde bedragen vóór 1 oktober van het lopende seizoen ineens te voldoen op de rekening van Derba.

Tenuebijdrage

De tenues die onze jeugdleden tijdens de wedstrijden dragen zijn eigendom van Derba. Per team is er een tas met tenues (en evt. reservetenues) beschikbaar die bij elke wedstrijd mee gaat. De kosten voor het aanschaffen van nieuwe tenues met bedrukking zijn hoog. Hiervoor is Derba sinds 2014 een financiële reserve aan het opbouwen zodat we voor nu en in de toekomst tenues beschikbaar kunnen stellen. De bijdrage voor deze reserve bedraagt € 20,– per jeugdlid per seizoen. Deze kosten zullen tegelijk met de 3e contributietermijn worden geïnd*.
* bij volledig gesponsorde tenues vervalt de bijdrage voor dat team in het jaar van in gebruikname van de tenues.

Collectieve Ongevallen verzekering

De NBB heeft een collectieve verzekering afgesloten voor haar verenigingen. Met deze verzekering is een geldbedrag verzekerd dat bij overlijden of blijvende invaliditeit, beide ten gevolge van een ongeval, aan de leden zelf of aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Er volgt een uitkering als er sprake is van een gedekt evenement.

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten et cetera mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging, alsook tijdens het rechtstreeks van huis gaan naar eerder genoemde activiteiten en vice versa, mits de heen- en terugreis geschiedt binnen een tijdsduur waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd.

De verzekering is collectief afgesloten voor alle leden van de Nederlandse Basketball Bond. Ook nieuwe leden zijn automatisch verzekerd.

Contributie 2019/2020

voor U12 : € 247,50  
voor U14, U16 en U18 : € 272,50
* Bedragen zijn gebaseerd op 2x trainen per week ! 
Voor 3x training komt er € 82 bij.

* Leden van een gezin krijgen € 15,00 korting voor het tweede, derde en volgende lid
* exclusief € 20,00 tenuebijdrage per jaar !

Vergoeding sportactiviteiten voor kinderen

Indien u als ouder/verzorger een laag inkomen heeft, is het wellicht te begrotelijk om uw kind(eren) mee te laten doen aan sportactiviteiten. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk dat de gemeente hulp biedt. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente.

Opzeggen ?

Het lidmaatschap eindigt op 1 juli van enig jaar. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een periode van 12 maanden verlengd, tenzij jij tijdig aan Derba laat weten dat je het lidmaatschap wilt stoppen. Als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, moet je aan de ledenadministratie van Derba een brief sturen. Vermeld in jouw brief je naam, het team waarin je speelt, de datum dat je de brief stuurt en dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Je moet de brief ook ondertekenen. En als je nog geen 18 jaar bent dan moet ook jouw ouder of verzorger deze brief ondertekenen.

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei. Dan kost je dat niets. Jouw lidmaatschap eindigt dan op 1 juli van dat jaar.

Zeg je op na 1 mei maar voor 1 juli? Dan betaal je € 25.
Zeg je op na 1 mei maar voor 1 augustus? Dan betaal je alleen het bondsgeld + € 25.
Zeg je op na 1 augustus, maar voor de start van het nieuwe seizoen? Dan betaal je alleen het bondsgeld + € 50.
Het seizoen start in de eerste week waarin de training (opnieuw) begint.
Zeg je op na de start van het seizoen of tijdens het seizoen dan betaal je het bondsgeld en de volledige contributie voor het komende seizoen. Je ontvangt dus geen restitutie.
Ben je langdurig (langer dan een aaneengesloten periode van anderhalve maand) geblesseerd (geraakt)? En wil je daarom na 1 juli jouw lidmaatschap stopzetten? Dan krijg je aan het einde van het seizoen een pro rata deel terug van het bedrag dat je aan contributie hebt betaald.
Ben je al geblesseerd aan het begin van het seizoen? Dan spreken wij in overleg iets af, maar je betaalt dan tenminste een bedrag gelijk aan het bondsgeld + € 25.
Stopt jouw lidmaatschap? En wil je lid worden bij een andere basketball vereniging? Dan krijg je van Derba – als je daarom vraagt en als je alle verschuldigde bedragen volledig hebt betaald – een schuldvrijverklaring. Zonder zo’n verklaring kun je niet bij een andere basketball vereniging lid worden.
Derba kan jouw lidmaatschap ook stoppen. Derba laat je weten wat de reden van opzegging

Heb je vragen? Neem contact op met ledenadministratie@derba.nl.